2015. szeptember 24., csütörtök

(ki/szét/el)szakítva 6. részlet


10. fejezet

Eső kopog, folyamatosan veri a párkányt. Anna hosszú ideje lebeg az álom és az ébrenlét határán. Hallja a szolgálót, ma is, mint tegnap. Nem nyitja ki a szemét, nincs kedve megszólalni. A leány halkan tesz-vesz. Csöndben dúdolgat. Anna elalszik újra. A férfi... a férje hangjára ébred. Elmosolyodik. De Simon nincs egyedül, egy másik férfival beszélget.
– Asszonyod még ágyban van!?
Fojtott vidámság, férficinkosság süt minden kiejtett szóból.
Simon nevet.
– Tudod, hogy van ez! Sok időt elvesz egymás megismerése.
– Uram! Ha most is inkább ismerkedni szeretnél, én már itt sem vagyok!


Simon újra fölnevet.
– Nem! Maradj csak! Nem halaszthatjuk ezt a beszélgetést tovább! Tudni akarom, milyen volt az idei termés, milyen évünk volt! Tudni akarom, hogyan állunk!
– Itt vagyok, szolgálatodra. És itt vannak a könyvek is. Becsülettel vezettem őket, mintha csak itthon lettél volna.
– Tudom, megbízhatok benned! Nem ellenőrizni akarlak. De apám mindig azt mondta, ha nincs gondos gazda, nincs gondozott birtok sem! Fogjunk hozzá, lássuk, hogyan állunk!
Anna tanácstalan. Hogyan másszon ki egy vadidegen előtt az ágyból? Kócos. Az inge, amiben aludt... és amiben nem aludt. Maga elé mosolyog. Egy idő után képtelen az elhangzó számokra, adatokra figyelni. Elszundít újra. A férje hangja ébreszti, de most csak suttog, a fülébe suttog. Anna végigborzong.
– Édes asszonyom! Hát, való még mindig az ágyat nyomni, szépségem!? Ejnye-ejnye! Mit érdemel az ilyen asszony, aki délidőben egy szál pendelyben hentereg a férje cirógató keze alatt?
Anna nagyot sóhajt, utat enged a meleg kezeknek. A férfi hangja olyan forró, olyan kedves. És a keze... a szája.
– Nyisd csak ki a szemed, angyalom! Na, gyerünk! Látni akarom a tekinteteden, hogy örülsz-e, elégedett vagy-e, tényleg!? Ez az!... Tudod-e, angyalom, mi van a szemedbe írva!?
– Mi?
Anna alig bírja ezt az egyetlen szót is kinyögni. A férfi keze kiprésel belőle minden hangot. A szégyentelen keze... cirógatja, gyötri, csupa nedvesség, saját teste minden nedve az ujjak körül hullámzik.
– Akarod! Igaz?
Anna fojtottan fölnyög. Szeme a férfiéban. Tágra nyitja. Simon szédül. Hihetetlenül érzékeny ez az asszony. Emelkedőn van megint, pedig alig ért hozzá. Csak pár pillanat, mióta itt fekszik mellette. De Anna úgy kapkod levegő után, úgy örül, mintha óra óta gyötörné. És följutott, följutott megint. Egy apró kis hegytetőre, de följutott. Elomlik a tekintete. Nincs is itt. Lassan tér vissza. Simon mosollyal fogadja.
– Ez csak egy kis ébresztő kedveskedés volt! Ne várj most folytatást! – fülébe suttog – Este, este ugyanitt találkozunk, édes asszonyom! – elhúzódik, hangosabban folytatja – Kelned kell, angyalom! Itt az ideje! Az előbb már Mária is keresett. Rögtön visszajön. Kinyitotta a feleségem ládáit, előszedte a ruhákat. Választanotok kellene valamit vasárnapra a templomba.
A férfi hangja természetes, de a mélyén Anna megérzi az elrejtett fájdalmat. És a szemei... nem szívesen mondja, amit mond. Anna igyekszik megértően, kedvesen szólni.
– Nincs szükség erre, uram! Felveszem azt a ruhát, amit Mária nekem adott.
– Ne ellenkezz! Máriának igaza van. Maradt vagy két ládányi holmi asszonyom után. Fölösleges, hogy továbbra is használatlanul heverjenek.
Simon nem néz a nőre, elnéz a feje mellett. Pedig nem könnyű elkerülni a kutató tekintetet. Amikor az asszony keskeny, hosszú ujjai az arcára simulnak, Simon becsukja a szemeit, a fájdalom úgy tör rá, ahogyan az utóbbi egy-két évben szokott. Váratlanul taglózza le, a torkát szorítja, a gyomrába öklel. Hosszú pillanatok múlnak, mire újra érzi a vékony kezet az arcán, nyakán, a hajszálai között. Hallja a suttogó női hangot.
– Nincs szükségem rá, nem fontos, egy szál pendelyben, akár abban is elmegyek veled a pap elé, mindegy, mi van rajtam. Boldognak akarlak látni.
Simon keze Anna vállán, szorítja erősen, már majdnem fáj. Fáj is, szólni kellene. De akkor a szorítás lassan enyhül. Múlnak a pillanatok, oldódnak a merev vonások, a lecsukott szemhéj fölnyílik. A tekintet mélyén ott az iszonyú veszteség minden gyötrelme. Simon maga elé morog, Anna alig érti.
– Nincs semmi baj.
Elhúzódik, fölül, nem kér a vigasztalásból. Most szívesebben lenne egyedül, asszony nélkül, asszony nélkül továbbra is. Hirtelen áll föl. Nem néz vissza. Hangjában nincs semmi kedvesség, a szavak visszaverődnek a tágas szoba falairól.
– Ha mondok valamit, engedelmeskedj! Az asszonyom vagy! Akarom, hogy használd azokat a ruhákat!
Kimegy, otthagyja. Anna értetlenül bámul a berántott ajtólapra. Simonon látszik, hogy fáj neki, fáj még az a gondolat is, hogy valaki a ruhákhoz nyúljon. Akkor miért kér ilyet? Miért kéri, hogy fölvegye egyiket is? Anna kikászálódik az ágyból. A kandalló előtt egy melegvizes vödör gőzölög. Hirtelen eszébe jutnak a férfi szavai. Gyakrabban kell mosdania... A szavakról eszébe jutnak a mozdulatok, a határozott kéz, a sok kedveskedés. Az éjjel, az éjjel szerette, de az előbb a pokolba kívánta. Nem kért a vigasztalásból, halott asszonyával akart kettesben maradni. Anna arcára gyötrelem ül, hasonló ahhoz, amit Simon szemében látott, mély és erős fájdalom. Képtelenség, képtelenség egy holtat egy másik ember szívéből kitúrni. Az anyjának sem sikerült. Az apja is elvesztette első asszonyát. Holtában is állandóan dicsérte, emlegette. Az anyja, Anna emlékszik a fájdalomra a szemében. Szörnyű, szörnyű lehetett egy halottal versenyezni. Most ő is megkapta. Tudtán kívül... Az ajtó kivágódik, Anna szíve nagyot ugrik. Halálsápadtan néz a férfire. Az is sápadt, sápadt, mint a fal. Nézi a mosdótál fölé guggoló asszonyt... miatta mosakszik. Az öle az ő magjában fürdött az éjszaka, most azért mosakszik, ahogy kérte. Elindul felé, az asszony határozatlanul föláll, derekáról a gyűrt alsóruha a lába szárához hullik. Szemében a bántás eltakarhatatlan. Bár igyekszik, nem néz rá, lesüti a szemét. Simon megáll előtte, egy arasz sincs köztük. A hideg folyosón pillanatok alatt megnyugodott. Eltemette újra azt, amit el kellett temetnie. Gyorsan ment, aránylag, az első időkhöz képest gyorsan. Ezt a nőt, a feleségét megbántotta. Fölöslegesen. Anna csak azt tette, amit egy jó asszony szokott, vigasztalt. Ez az asszonyok dolga, szent kötelessége. Ők a vigasz, letörlik a könnyeket.
– Nézz rám!
Anna nem mozdul, sírt, biztos, hogy meglátszik az arcán. Áll leszegett fejjel, a bokájánál fodrozó lassan hűlő vizet nézve.
– Kérlek!
Anna nagyot nyel. Fölemeli az arcát, elnéz a férfi feje mellett. Simon vár, nem mozdul. Egyikőjük sem tudja, mennyi idő telik el. A férfi hangja rekedt, amikor nagy sokára beszélni kezd.
– Bocsáss meg! Nem fogadtam el a felém nyújtott kezedet. Megígérem – nyel egyet – nem fordul elő többet. Elvesztettem őt. Nagyon ritkán, ritkán fordul elő, hogy így legyűrjön a hiánya. Hogy így kivetkőzzek magamból. Ne haragudj!
Nem érinti meg, nem is marad. Hátat fordít, kimegy, az ajtó most lassabban és halkabban csukódik.
Istenem! Mi lesz ebből.?! Nem ismeri ezt a férfit, nem tud róla semmit... Szerette előző asszonyát ez látszik... Megkeresi Máriát, beszél vele, tanácsot kér. Öltözik. Az asztalon egy letakart tálcán hideg sült lehet, érzi az illatát. Nincs türelme most enni. Nyitja az ajtót és megtorpan. Henriknek szaladt neki kis híján. A férfi a kopogásra emelt kezét lassan leereszti. Szeme olyan hideg, mint a jégcsap. Ruhájából, köpenyéből víz csöpög. Most ért vissza Konrádtól. Anna gyomrájában jeges rémület kell, szempillantás alatt teríti le. Az ajtófélfának támaszkodik, keze a kilincshez, mintha odaforrt volna.
– Az uradat keresem!
Anna csak a fejét rázza, képtelen megszólalni. Kérdezni akar, de egy hang sem jön ki a torkán.
– Hová indultál?
Hihetetlen, hogy így beszél vele, ilyen számon kérően, ilyen hidegen. Illetlenül. Kihúzza magát, hangjára talál.
– Az utamban állsz.
A férfi szemében gyűlölet izzik, Anna nem érti. Henrik fojtottan káromkodik. Olyan szavakat használ, amiket Anna még életében nem hallott. Abbahagyja, sarkon fordul, megáll. Visszalép.
– Nem hagyhatod el a várat!
Anna a döbbenettől újra szólásképtelen. Ő a várúr felesége. Nem beszélhet így vele ez az ember. De Henrik már ott sincs, a lépcsőn dübög. Annára újra sírhatnék tör. Kezd ez az egész nap egy rémálomhoz hasonlítani. Pedig olyan szépen indult... Nem fogja hagyni! Ezt a férfit akarja, szüksége van rá. Igen, és ő is kell Simonnak, látja rajta. Máriához megy és végül egy szót sem szól. Megoldja maga, nem kér tanácsot.
Megnézik a ruhákat, gyönyörűek. Színesek, ügyesen megvarrtak, finom anyagok simulnak Anna tenyerébe. Könnyű lenne elcsábulni. De lehetetlen, hogy fölvegyen egyet is, hogy Simon tényleg ezt akarja. Mária látja a tanácstalan arcot, a bizonytalanságot. Fölemeli az egyik ruhát. Kék, mint a késő őszi ég.
– Ezt vedd föl! Anna alig hordta!
– Anna?
– Nem tudtad, hogy őt is így hívták?
– Nem. Azt, hogy volt asszonya, csak azt tudtam, csak annyit mondott. Hazafelé, még mikor a tisztásról elindultunk.
– Csak ennyit?
Anna bólint.
– Anna volt ő is. Hasonló termetű, hasonló természetű, mint te. Tizennégy évesen került Simon mellé, majdnem hat évig voltak együtt. Öt éve halt meg.
– Miért, miért halt meg?
Mária hosszan hallgat, nem néz Annára. A ruhákkal bíbelődik.
– Az lenne a jó, ha majd az öcsém magától elmesélne neked mindent. Én nem mondok többet.
– Ugye, szerette, szerette nagyon?
Mária Annára néz, elmosolyodik.
– Úgy szerette, ahogy most téged, az első perctől elfogadta. Nem keresett benne hibát. Csak a jót látta. Szeresd őt és szeretni fog, amíg csak éltek!
Az Anna kezében lévő kék ruhára mutat.
– Azt az anyagot, amiből ez a ruha készült, én hoztam Annának. Talán egy évvel a halála előtt. Nem sokat hordhatta. Ráadásul Simon azon a nyáron alig volt itthon. Talán nem is emlékszik erre a ruhára. A többiből viszel el?
– Nem, szépek, tetszenek, de nem.
– Egy bélelt köpenyre mindenképpen szükséged lesz.
– Az van, volt rajtam egy, mikor... mikor az embereimet megtámadták.
– Még mindig nem tudom, hogyan élted túl?
Anna nagyot sóhajt, végigborzong.
– Rosszul voltam. Előző este a fogadóban ehettem valamit. Vagy csak a félelemtől... Akaratom ellenére vittek Konrád várába, hogy feleségül vegyen. Úgy éreztem, maga a halál, ami rám vár itt délen. Megkértem a kocsit, hajtson az erdő mellé. Bementem a sűrűbe. Vagy fél órát elkínlódtam. Amikor visszaindultam, akkor támadták meg őket. Hallottam a kiáltozást. A két lovag elfutott. A kocsist levágták. A szolgálólányomat – fölnéz – letépték az összes ruháját, mind nekiestek egymás után.
Megborzong, újra.
– Téged nem kerestek?
– A leányon egy régebbi ruhám volt. Jó anyagú, tiszta, talán hölgynek nézték.
– Megölték őt is?
– Nem, elvitték, magukkal vitték.
Mária hátán is végigfut a hideg.
– Szörnyű, hogy nincs rend az utakon! Szerencséd volt!
– Igen, az Úr megmentett az útonállóktól és egy szörnyű házasságtól is. Bár – fölnéz – lehet, Simonnal sem lesz olyan könnyű, mint először gondoltam.
Mária meglepődik, elmosolyodik.
--Nem, tényleg nem lesz könnyű. Bár az öcsém esküszik, hogy örökre eltemette előző asszonyát, ez nem igaz.
Mária Anna kezéért nyúl, megszorítja.
– De te a szívéhez férkőztél – fölnevet újra, kacsint – vagy a férfiasságához. Megadhatsz neki mindent, amit az előző asszonyától öt éve nem kapott meg. Ő halott, de te élsz, itt vagy vele. Ezt ne feledd soha!
Kegyetlen szavak, de Anna halványan elmosolyodik. Pedig szörnyű az egész. Mégis, reményei új erőre kapnak, Máriának igaza lehet.
Anna a délutánt a szobában tölti, az idő vigasztalan. Kinyitja az ablaktáblákat, nézi a szemerkélő esőt. Rálát az udvarra. Nincs mozgás, csönd van. Az istállók felől hall egy halk nyerítést, azután újra csönd. A szoba gyorsan hűlik, de Anna szereti az ablakon betóduló eső illatát. Mélyeket lélegzik... Később a ruhával kezd foglalatoskodni, valamiért hiányoznak róla az összefűző zsinórok. Az oldalából, a mellrészből is. Mária a saját egyik ruhájából kibontotta a szalagokat. Anna most azokat fűzi. Szép lesz, mintha rá öntötték volna. A szoknyarész egy-két ujjnyival hosszabb, mint kellene, de van idő felvarrni. Van rá két napja, ma csak kibontja. Az eső miatt nagyon sötét van. A fatáblák fölötti üvegablakon nem tud most elég fény bejönni. Gyertyát gyújtott, úgy dolgozik. Nem nyit rá senki. Egyszer kell a mozgás a lépcsőház felől, de csak Mária hangját hallja és talán Károlyét. Anna maga elé mosolyog. Lehet, hogy Mária meggondolta magát, mégis csak fogadta a férfit. Anna megérti. Károly szeme akár Simoné. Erő van mögötte, büszkeség, határozottság, kedvesség. Nehéz nemet mondani. A nagy csönd, az egyedüllét Annát elálmosítja. De nem akar aludni, félreteszi a ruhát, újra az ablakhoz lép. Kitárja. Még mindenen vízcseppet csillognak, de a ritkuló felhőket már színesre festi a lemenő nap fénye. Annára rátör a mehetnék. Ki a szobából, a lakótoronyból, a várból! Attól, hogy tudja, nem mehet sehová, a vágy még kínzóbb. Henrik ráijesztett, valami történhetett odaát Konrádnál. Talán egy fenyegetés. Henrik gyűlöli őt, látszik rajta, nem titkolja, de meg akarja védeni. Simon miatt védi. Durván szólt, de mégis hallgatnia kellene rá... Otthon minden nap sétált... Kimegy most is. Csak úgy, mint otthon szokott, gyalog. Nem messze, csak pár lépés. Egy ösvény visz a tóig. A várból látszik az ösvény és a tó is. Szem előtt marad, de sétál egyet. Egy fél órát szürkületig. Meg kellene kérdeznie Simont, de talán nincs is a várban, minden túl csöndes. A férfiak nagy része a faluban lehet, pont úgy, mint tegnap. Kapkodva öltözni kezd, nem szól senkinek. Nem tudja meg senki, sétál egy kicsit. Siet vissza. A kapunál szerencséje van. A két őr egy szekérrel és annak rakományával van elfoglalva. A paraszttal beszélgetnek. Anna először azt hiszi, hogy észre sem veszik, amikor elsiet a szekér túloldalán. De az egyik ember utána szól.
– Akárhová sietsz angyalom, igyekezz vissza! Az urunk új parancsot adott. Napszálltakor azonnal bezárjuk a kaput.
Anna a kezével int, nem fordul meg, örül, hogy nem ismerték föl. Siet az ösvény felé. Az utazóköpenye egyszerű, tetőtől talpig beburkolja. A katona elgondolkodva nézi a gyorsan lépkedő nő háta közepét, társához fordul.
– Ez nem urunk új asszonya volt?
A másik hátrafordul, abbahagyja a beszélgetést a fuvarozó paraszttal. A távolodó asszonyra mered.
– Gebedjek meg, ha megismerem így hátulról! De az biztos, hogy egy szolgáló sem hord olyan köpenyt, amely a sarkát veri! Bajunk lehet, urunk az előző este parancsba adta, hogy asszonyát kíséret nélkül ki ne eresszük! Ma pedig új parancs jött. Egyáltalán ki sem ereszthetjük, csak ha urunk erre engedélyt ad! Biztos vagy benne, hogy urunk asszonyát láttad itt kimenni?
Összenéznek.
– Ha baj lesz, alig ha takarózhatunk azzal, hogy azt se tudjuk, ki hagyta el a várat!
Nézik egymást, mindkettőben félelemben ébred. Az uruk szigorával egyikük sem akar szembenézni. A fiatalabb katona kilép a kapuboltozat alól, a nő után kiállt.
– Hölgyem?! Hölgyem?!
De a nő, se lát, se hall, megy, nem is fordul hátra. A férfi sietve tesz néhány lépést.
– Hölgyem, ha nem akarsz bajt a fejünkre, gyere vissza!
A nő lendülete megtörik, megáll, lassan megfordul. A fiatal férfi látja Anna bizonytalanságát.
– Urunk darabokra tép bennünket, ha bármi bajod esik!
Anna visszaindul, ennyit a sétáról. A méreg gyűlni kezd. Mi baja eshet a vártól egy kőhajításnyira. De ezekkel az emberekkel itt nem vitatkozhat. Ahogy Anna közeledik, úgy száll el a fiatalabb legény rémülete. Anna hallja a megkönnyebbült sóhajt. Az aggodalom lassan eltűnik a nyílt tekintetből.
– Bocsáss meg nekünk hölgyem, hogy nem ismertünk meg rögtön!
Anna biccent, a fiatal férfi mellélép, úgy kíséri.
– Ne ránk haragudj, hogy nem engedtünk ki! Urunk parancsait nem ajánlatos megszegni!
A legénynek a megkönnyebbüléstől be nem áll a szája.
– Vigyáznunk kell rád, mint a szemünk fényére! Ha ki akarsz sétálni, urunknak kell engedélyt adnia rá. De most itthon sincs. Napszálltára ígérte, hogy hazatérnek. Jönnek rögvest, vele beszélj!
A kapu alá érnek. Anna továbbra sem szól. Képtelen lenne egy hangot is kinyögni. A szégyen, a méreg fojtogatja. Egy séta, egy sétához engedély az urától? A fiatal legény még egyszer utána szól.
– Ne haragudj ránk, úrnőm!
Anna oda sem néz, merev léptekkel indul keresztül az udvaron.
– Haragszik. – szól aggódva a fiatalabb katona, az idősebb legyint.
– Nem rád vagy rám – fölnevet – az urunk meg nem fogja hagyni, hogy sokáig haragudjon!
Mindkét vigyor megkönnyebbült.
– Tényleg olyan jó szeretője asszonyainak, mint mondják?
Az öregebb bólint.
– Tud valamit és a tudást szívesen meg is osztja. Egyszer tanácsot kértem tőle magam is.
A fiatalabb legény érdeklődése élénkül.
– Ugyan, sosem szoktál asszonyodról beszélni!
– Nem, tényleg nem. De akkor úgy négy-öt éve urunk észrevette, hogy valami nincs rendben köztünk...
Várakozó csönd üli meg a kapualjat.
– Mindig is volt látása, hogy a bajt észrevegye, talán az apjától örökölte. Az is rajta tartotta a szemét az emberein.
– Tanácsot kértél?
A középkorú férfi lassan bólint.
– Azt, igen, nem szégyen az.
– De miért?
– Na azt, aztán végképp nem kötöm az orrodra! A baj elmúlt, nincs róla mit beszélni.
A legény csalódottan fordul el. Állnak tovább szótlanul, a távolodó szekérre bámulva.
Anna kifulladva ér vissza a szobába. Úgy érzi magát, mint egy csapdába esett vadállat. Konrád. Átkozott a nap, amikor először meglátta a testvére cimboráját. Az első pillanattól, majdnem az első pillanattól csak utálattal tudott ránézni. Félelmetesnek találta magasságát, az erőtől duzzadó karját, a kutató tekintetét. Simon még magasabb, még szélesebb vállú, de a szemei... meg lehet benne bízni, sosem bántaná... Mérge lassan lelohad. Simon szereti, talán. Kívánja, biztosan. De nem szokta meg, hogy a dolgait vele is megbeszélje... Kérnie kell. Kérnie, hogy ne hagyja ki semmiből... Erősen szürkül, nem gyújtja meg a gyertyát. Nem fél, a szoba sötétje bársonyosan öleli körbe. Megszokta, megszokta hamar. Tegnap este érezte először, amikor a vacsora után belépett ide, hogy otthon van. Hogy minden gond, minden baj ellenére jó itt. A férfi, a férfi szobája, beengedte, befogadta. Anna szereti a hatalmas hímzett kárpitot a falon. A rajta levő dévajul vidám jelenetet. Férfiak és nők kergetőznek, istenek, istennők, karcsú alakok. Gondtalanok, nem zavarja őket a meztelenség. Illik ide ez a kép. Illenek a súlyos bútorok is, faragottak, kényelmesek. Az ágy hatalmas. Első este elveszettnek érezte benne magát. De már szereti. Itt lett asszonnyá. Maga elé mosolyog, jó asszonynak lenni. Simon mellett jó. Az egyre erősödő sötét elnyeli a kárpitot, elnyeli a bútorokat, elsimítja Anna mérgét. Megrezzen, amikor a kilincset valaki lenyomja, az ajtót résnyire nyitja.
– Anna, alszol?
Simon az. A folyosó végén égő fáklya fénye halványan körülderengi a magas alakot.
– Itt vagyok.
Simon a szemét mereszti, a szobában koromsötét van, nem ég egyetlen gyertya sem. A tűz is elhamvadt. Simon nyitva hagyja maga mögött az ajtót. A halványan beszűrődő fény hideget zúdít a szobába. Simon végre meglátja az asztal mellett tétován álldogáló asszonyt. Hozzálép, megöleli. Dél óta furdalja a lelkiismeret, azt hiszi, Anna a szomorúságát rejtegeti a szobában, azért nem gyújt világot. Meg akarja vigasztalni, nem akarja rosszkedvűnek látni.
– Kicsi kincsem, még mindig bánkódsz?
Anna száját nyújtja a férfinek, csókot szeretne. Békítőt, megnyugtatót a rosszul induló nap végéhez illőt. Hogy minden jóra forduljon. A férfi ráérez arra, hogy Anna mit szeretne. Nem csókol most vadul, nem csókol most lángoló vággyal. Lassan kedveskedik, puhán mozog, kívül marad. A szájra, az arcra ad ráérős csókokat. Meglepődik, amikor a könny sós ízét megérzi. Megáll, mellkasára vonja a nő fejét, hangja rekedt.
– Ennyire megbántottalak?
– Nem. Csak kérni... kérni szeretnék.
– Kérni?
Anna hangja nagyon halk és komoly.
– Konrád dél óta a várban és én nem tudok az útjáról semmit. Akármi történt, jobb tudni a biztosat, mint találgatni a bizonytalant. Ne titkold el előlem, mi történt!
Simon nem akart mondani semmit. Gondolatai száguldanak. Elbírja-e a nő vajon az igazat, elbírja-e a fenyegetések súlyát. Amit Konrád üzent, az szörnyű. Henrik a saját szakállára tiltotta meg Annának, hogy kitegye a lábát a várból. Vele előtte nem is beszélt. De utólag Simon igazat adott neki. Konrád üzenete Annára nézve, a jövendő életükre nézve riasztó, beárnyékol minden elkövetkező napot.
– Van jó hír és rossz is. Az jó, hogy Henrik a halastavat elfogadta, cserébe békén hagyja a parasztjaimat, nem tör a családomra, nem tör embereimre, erre megesküdött.
Elhallgat, nem mondja a halastavon kívül odalett a tó környéki erdő egy tetemes darabja is. Kemény az alku. De ha Konrád betartja, megérte odaadni. Írásban fektetik, hogy a tó és környéke csak addig Konrádé, míg a szavát megtartja, így állapodtak meg.
– Rám már nem haragszik. Elfogadja, hogy a hatásod alá kerültem, hogy elvettelek.
Elhallgat, képtelen megismételni azt, amit Konrád Annának üzent.
– Nekem? Nekem nem bocsát meg?
Simon Anna köré olvad, ennél közelebb férfi nőt magához nem vonhat. Hosszan hallgat.
– Eskü köti, hogy az életedre nem tör.
Hallgatnak, a szobába a nyitott ajtón beömlő hideg Anna csontjáig hatol. Az életére nem, akkor mire, hogyan akar visszaütni?
– Fázom.
Simon észbe kap. Őt a téli köpenye takarja, az asszonyon meg csak a ruhája, az ajtó pedig nyitva. Föllélegzik, hogy nem kell többet mondania, hogy Anna szemlátomást nem akar többet hallani. Elengedi a nőt, lekapja válláról a meleg köpenyt. Az asszony köré teríti, elveszik benne egészen. Simon még mosolyogni is képes, ahogy végignéz Annán és meglátja a lába körül földet söprő anyagot. Újra átöleli az asszonyt.
– Már elfele jött Henrik, amikor Konrád mondott valamit, rád érthette. De megvédelek, nem hagyom, hogy bajod essen.
Anna bénultan áll. Tudta, tudta előre, hogy Konrádtól nem szabadulhat. Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése